Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje – kiedy i jakiej formie

Odmowa udostępnienia informacji publicznej to sytuacja, w której organ administracji publicznej odmawia udzielenia żądanej informacji. Zgodnie z przepisami prawa, istnieją określone sytuacje, w których taka odmowa może nastąpić, a także konkretne formy, w jakich może być wyrażona.

W Polsce prawo dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przepisy tej ustawy określają zasady udostępniania informacji publicznej, ale także możliwość odmowy jej udostępnienia w określonych przypadkach.

Kiedy następuje odmowa udostępnienia informacji publicznej?

Odmowa udostępnienia informacji publicznej może nastąpić w sytuacjach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Przykładowe przypadki, w których organ administracji publicznej może odmówić udostępnienia informacji, to:

  • Informacja stanowi tajemnicę państwową lub inną informację objętą ochroną prawną;
  • Udostępnienie informacji naruszałoby ochronę danych osobowych;
  • Udostępnienie informacji naruszałoby tajemnicę przedsiębiorstwa lub zawodową tajemnicę prawnie chronioną;
  • Informacja dotyczy spraw w toku postępowań kontrolnych, podatkowych, sądowych, karnych lub innych postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej;
  • Informacja dotyczy ochrony środowiska lub ochrony przyrody i jej udostępnienie mogłoby zagrozić realizacji tych celów;
  • Informacja dotyczy własności intelektualnej, a jej udostępnienie naruszałoby prawa autorskie lub prawa pokrewne;
  • Udostępnienie informacji mogłoby zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, w tym bezpieczeństwu państwa lub porządku publicznego.
Zobacz też:  Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego wzór

W powyższych przypadkach organ administracji publicznej może odmówić udostępnienia informacji, ale zawsze powinien wydać pisemne postanowienie odmowne, w którym wskaże podstawę prawną odmowy i wskazane w ustawie przesłanki. Odmowa musi być uzasadniona i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie są formy odmowy udostępnienia informacji publicznej?

Jakie są formy odmowy udostępnienia informacji publicznej przez organ administracji publicznej? Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ ma obowiązek wydać pisemne postanowienie odmowne. Jednak istnieje kilka różnych form, w jakich odmowa może być wyrażona.

Pierwszą formą odmowy udostępnienia informacji publicznej jest jednoznaczne i wyraźne oświadczenie organu administracji publicznej, w którym wskazuje, że nie jest w stanie udostępnić żądanej informacji. Oświadczenie powinno być zgodne z przepisami prawa i zawierać uzasadnienie odmowy oraz podstawę prawna, na której opiera się organ.

Kolejną formą odmowy może być wydanie decyzji administracyjnej, w której organ formalnie odmawia udostępnienia informacji publicznej. Decyzja taka musi być pisemna i powinna zawierać uzasadnienie, podstawę prawną oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania od decyzji.

Często organ administracji publicznej stosuje również formę odpisu lub wyciągu z dokumentu, w którym pewne informacje są usunięte lub ocenzurowane. Oznacza to, że niektóre części informacji są objęte odmową, natomiast reszta jest udostępniona.

Należy pamiętać, że organ administracji publicznej jest zobowiązany do wybrania najmniejszego zakresu odmowy, tj. do udostępnienia jak największej ilości informacji, które nie są objęte przesłankami odmowy. Oznacza to, że organ nie powinien odmawiać udostępnienia całej informacji, jeśli tylko niektóre jej elementy podlegają odmowie.

Czy istnieje możliwość odwołania od odmowy udostępnienia informacji publicznej?

Tak, istnieje możliwość odwołania od odmowy udostępnienia informacji publicznej. W przypadku otrzymania odmowy, osoba ubiegająca się o informację może złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia lub do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zobacz też:  Odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy

Odwołanie powinno być złożone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie oraz wskazać podstawy prawne, na których opiera się wnioskodawca. Organ, który wydał odmowę, ma obowiązek rozpatrzenia odwołania i wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Jeżeli organ utrzyma swoją odmowę, osoba wnioskująca nadal ma możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd ten będzie rozpatrywał sprawę i podejmie ostateczną decyzję w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania dotyczące odmowy udostępnienia informacji publicznej

1. Czy organ administracji publicznej może odmówić udostępnienia informacji, jeśli jestem zainteresowany?

Tak, istnieją określone przesłanki, na podstawie których organ administracji publicznej może odmówić udostępnienia informacji publicznej, nawet jeśli jesteś zainteresowany. Należy jednak pamiętać, że organ musi uzasadnić odmowę i wskazać podstawę prawną.

2. Jak długo organ ma czas na udzielenie odpowiedzi na wniosek o informację publiczną?

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, organ ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni od jego złożenia. W wyjątkowych przypadkach, gdy informacje są bardziej skomplikowane, termin ten może być przedłużony o kolejne 10 dni.

3. Czy muszę podać powód swojego wniosku o informację publiczną?

Nie, nie ma obowiązku podawania powodu wniosku o informację publiczną. Możesz zgłosić wniosek bez podawania przyczyny. Organ administracji publicznej nie może odmówić udostępnienia informacji tylko z powodu braku podania powodu wniosku.

4. Czy mogę ubiegać się o informacje publiczne w formie elektronicznej?

Tak, możesz ubiegać się o informacje publiczne w formie elektronicznej. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila lub poprzez platformy elektroniczne udostępniane przez organy administracji publicznej.

To były najważniejsze informacje dotyczące odmowy udostępnienia informacji publicznej i związanych z nią procedur. Pamiętaj, że dostęp do informacji publicznej to ważne prawo obywateli i organy administracji publicznej mają obowiązek udzielać informacji, chyba że istnieją przesłanki do odmowy.

Zobacz też:  Odmowa wykonania przelewu na numer telefonu

Zobacz także:

Photo of author

Marek Czerw

Marek Czerw to utalentowany redaktor bloga, który pasjonuje się tematyką psychologii i rozwoju osobistego. Jego artykuły są pełne inspirujących porad i praktycznych wskazówek, które pomagają czytelnikom osiągnąć sukces i pełnię życia. Marek jest empatycznym i zrozumiałym autorem, który umiejętnie łączy wiedzę psychologiczną z rzeczywistymi doświadczeniami, aby pomóc czytelnikom w radzeniu sobie z wyzwaniami i osiąganiu równowagi emocjonalnej.

Dodaj komentarz